Najdziwniejsze zdjęcia polaków na Świecie
zarejestruj się | DODAJ ZDJĘCIE login: hasło:

Najważniejsze informacje:

  • Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
  • Serwis zawiera treści przeznaczone dla osób pełnoletnich (zawierać treści erotyczne, jeżeli nie masz ochoty oglądać takich materiałów - opuść Serwis img.org.pl)
  • Każdy plik może zostać usunięty z serwisu na prośbę osoby znajdującej się na zdjęciu
  • Pliki znajdujące się w serwisie to pliki do których serwis otrzymał prawa od ich wykonawców, bądź pliki te zostały dodane przez soby posiadające do nich prawa, bądź są to pliki publicznie dostępne
  • Obsługa serwisu nie dokonuje sprawdzania materiałów dodawanych przez użytkownikówRegulamin Serwisu Internetowego img.org.pl
§11. Regulamin wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 31 października 2008r
2. Regulamin Portalu img.org.pl został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Polski.
3. Główną funkcją i przeznaczeniem serwisu jest udostępnienie wszystkim użytkownikom Internetu, bez względu na obsługiwaną przeglądarkę internetową możliwości zakupu produktów świadczonych na stronie lub dodatkowe akty konkretyzujące zakres korzystania z poszczególnych usług - opublikowane na stronach Portalu.
4. Publikowanie ogłoszeń i innych zatwierdzonych przez Portal informacji pochodzących od zarejestrowanych Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną
5. Skorzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Przez skorzystanie z Portalu wskazane w zdaniu poprzednim rozumie się przeglądanie treści znajdującej się w serwisie img.org.pl.
6. Zamieszczanie ogłoszeń w portalu jest udostępniane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowych regulacjach znajdujących się na stronach Portalu.
7. W razie rozbieżności interpretacyjnych z innymi dokumentami publikowanymi na Portalu rozstrzyga treść Regulaminu.
8. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu img.org.pl

§2
Słownik pojęćUżyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Formularz – część Serwisu img.org.pl służąca do przekazania informacji niezbędnych w celu dokonania rejestracji danych dostępowych do Serwisu img.org.pl na warunkach określonych przez Regulamin.
2. Hasło - ciąg znaków długości co najmniej 1 znak o treści wybranej przez Użytkownika - zabezpieczający dostęp do treści własnego konta w celu jego edycji bądź usunięcia.
5. Administrator - podmiot upoważniony posiadający uprawnienia kontrolne względem Użytkowników. Ma on prawo ingerowania i kontroli w treści publikowane w Serwisie internetowy img.org.pl.
7. Regulamin - niniejszy Regulamin udostępniony przez img.org.pl, określający warunki korzystania z Usług Portalu.
8. Usługi Portalu - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez Serwis internetowy img.org.pl
9. Użytkownik - Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba pełnoletnia, jednostka nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług Serwisu Internetowego img.org.pl na podstawie Regulaminu oraz pozostałych regulacji.
Osoba fizyczna może być Usługobiorcą jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
- czynność prawna dokonana przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych lub osobę z ograniczoną zdolnością bez zgody przedstawiciela ustawowego jest nieważna, chyba, że przedstawiciel potwierdzi czynność w terminie do 2 tygodni od daty zawiadomienia go o tym.

§3
Prawa i obowiązki Usługodawcy1. Wydawnictwo jest uprawnione do Zawieszenia Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika, o którym mowa w §2 pkt 8 w przypadku:
a) działania przez Użytkownika na szkodę Wydawnictwa lub innych użytkowników Portalu,
b) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
c) jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu, próba nadużycia przy płatnościach związanych z Usługami Portalu, działania hakerskie),
d) czasowe Zawieszenie Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika z przyczyn podanych w niniejszym punkcie, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zawieszenia Możliwości Korzystania z Usług Portalu przez Użytkownika.
e) postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają podejmowania przez Wydawnictwo innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.
f) Wydawnictwo nie jest zobowiązane do informowania Użytkownika o Zawieszeniu Możliwości Korzystania z Usług Portalu.
g) przyczynę zawieszenia ujawnia się tylko na pisemna prośbę zawieszonego Użytkownika skierowaną do Wydawcy drogą elektroniczną.
2. Wydawnictwo jest uprawnione do Zaprzestania Udostępniania Możliwości Korzystania z Usług Portalu na rzecz Użytkownika w przypadku:
a) rażącego lub permanentnego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;
b) w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Wydawnictwa lub innych użytkowników Portalu lub Usług Portalu przy użyciu Usług Portalu.
c) Wydawnictwo nie jest zobowiązane do informowania Użytkownika o Zaprzestaniu Udostępniania Możliwości Korzystania z Usług Portalu.
- przyczynę zaprzestania udostępniania usług Portalu ujawnia się tylko na pisemną prośbę zablokowanego Użytkownika skierowaną do Wydawcy listownie lub drogą elektroniczną.
d) podmiot chcący ponownie stać się Użytkownikiem Portalu musi zarejestrować się ponownie.
e) Wydawca zastrzega możliwość odmowy ponownego korzystania z usług Portalu przez Użytkownika wcześniej łamiącego postanowienia Regulaminu.
4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług Portalu w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
5. Dane Użytkownika są usuwane tylko w przypadku zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Usług Portalu, wyłącznie na jego osobisty wniosek wyrażony w drodze:
a) wysłania bezpośrednio do Wydawnictwa wiadomości e-mail, podając w kontakcie adres e-mail, który ma zostać usunięty oraz hasło celem poprawnej weryfikacji Użytkownika,
6. Dane Użytkownika, w myśl procedury wskazanej w pkt 6, zostają usunięte w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Użytkownika.
Po tym okresie Wydawnictwo może przetwarzać dane tylko w zakresie i czasie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa.

§4
Zakres odpowiedzialności Wydawnictwa1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy lub zakłócenia w udostępnianiu Portalu, jeżeli są spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Wydawnictwa (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych).
3. Wydawnictwo zastrzega prawo do zmian oprogramowania przeznaczonego do publikacji ogłoszeń w Portalu bez uprzedzenia Użytkownika.
4. Wydawnictwo jest uprawnione do zmian szaty graficznej Portalu wykorzystywanej do publikacji ogłoszeń drobnych bez uprzedzenia Użytkownika.
5. Wszelkie uwagi, sugestie, wnioski czy żądania należy kierować w drodze poczty elektronicznej.
6. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Portalu.
7. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Portalu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Użytkownika bądź wskutek niedołożenia należytej staranności ze strony Wydawnictwa.
8. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
9. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie, niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie, jego Hasła.
10. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Usług Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do udostępniania danych podanych w formularzu, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
12. Wyłącznym źródłem zobowiązań Wydawnictwa jest Regulamin.
13. Użytkownicy portalu publikują treści znajdujące się w zakresie usług portalu na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

§6
Prawa autorskie1. Software, materiał graficzny, tekst, oprawa i wszelkie składniki serwisu stanowią wyłączną własność Wydawcy i są przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu przepisów prawa.
2.Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja wszelkich informacji i danych pochodzących od Użytkowników Portalu, jak i Web designerów strony internetowej jest zabronione bez pisemnej zgody Wydawcy.
3.Zgoda nie jest wymagana w przypadku tzw. dozwolonego cytatu, tj. kiedy wypowiedzi i inne informacje są cytowane jedynie w niezbędnymi uzasadnionym zakresie przez osobę trzecią, z zaznaczeniem źródła pochodzenia, autora adresu sieci Web.
4.Bezumowne korzystanie z praw autorskich przysługujących twórcy dzieła tj. Wydawcy będą skutkować dochodzeniem praw na drodze sądowej.

§7
Reklamacje1.Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z zamieszczonym ogłoszeniem na Portalu lub w kwestii innych usług świadczonych przez Portal na adres elektroniczny Serwisu Internetowego img.org.pl
2.Wydawnictwo rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.
3. Wydawnictwo nie informuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamacje, Wydawnictwo kieruje na adres e-mail Użytkownika, z którego reklamacja została skierowana do rozpatrzenia.

§8
Postanowienia końcowe1. Wydawnictwo kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z zamieszczonym na Portalu ogłoszeniem na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od chwili ich opublikowania na niniejszej stronie.
3. Regulamin, jako akt prawny jednostronnie stworzony przez właściciela serwisu, nie podlega dowolnej interpretacji przez Użytkowników.
4. Sądem właściwym w przypadku roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawcy.